Initiatieven

Strukton Rail ontwikkelt innovaties, neemt initiatieven of neemt actief deel aan initiatieven tot het ontwikkelen van projecten die de sector faciliteren in CO2-reductie. Hieronder volgt een beschrijving van enkele van deze innovaties en initiatieven.

Innovaties

Draadloos groen

Strukton Rolling Stock heeft een concept ontwikkeld dat gebruik maakt van een nieuwe batterijtechniek voor opslag en hergebruik van remenergie. Dit concept leidt tot een kostenbesparing, een energiebesparing van 20 tot 30% en een reductie van fijnstofgehalte en CO2-uitstoot.

Partiële bovenleiding

Op basis van het concept Draadloos groen heeft Strukton een duurzaam alternatief ontwikkeld voor het elektrificeren van dieselspoorlijnen. In Nederland zijn 20 spoorlijnen nog niet voorzien van bovenleiding. Op die lijnen rijden alleen treinen met dieselmotoren. Elektrificeren is vaak te duur, omdat deze spoorlijnen te vinden zijn in dunbevolkte gebieden waardoor weinig mensen gebruik maken van de trein. Strukton heeft een veel goedkoper concept ontwikkeld, waarbij slechts een klein gedeelte van de spoorbaan wordt geëlektrificeerd en waar beter wordt omgegaan met energie. Door gebruik te maken van batterijen op de trein kan een energiebesparing van 30% bereikt  worden.

Gebruik renewable diesel

Om de uitstoot van CO2 bij de bron te bestrijden en de periode te overbruggen waarin elektrische voertuigen niet in alle gevallen inzetbaar zijn, onderzoekt Strukton de mogelijkheden van toepassing van renewable diesel in zijn klein mechanisch gereedschap, groot mechanisch gereedschap en wagenpark. Strukton is hierover met marktpartijen en NGO’s in gesprek. In februari 2016 heeft Strukton een congres over dit onderwerp georganiseerd voor belanghebbenden, zoals Natuur & Milieu, MVO Nederland, Urgenda, BOVAG, wagenparkbeheerders, leasemaatscchappijen. Verder werkt Strukton in samenwerking met Vivens aan de inzet van renawable diesel in de gehele sector vanaf tankplaatsen in het spoor.

Kortsluitlans ZKL 3000RC

De korstluitlans ZKL 3000 RC maakt werkplekbeveiliging eenvoudiger. De kortsluitlans blijft in het spoor aanwezig en wordt op afstand (RC) bediend. Daarmee wordt heen en weer rijden van de leider werkplekbeveiliging (LWB) van en naar de locatie van de korstluitlansen voorkomen. Dit leidt tot reductie van de CO2-uitstoot.

2x1500 Volt

Het spoor in Nederland heeft een lage spanning op de bovenleiding. Bij het toenemen van het treinverkeer moeten er steeds meer voedingspunten bij. Zo'n voedingspunt heet in het vakjargon ‘onderstation’. Onderstations zijn erg duur om te bouwen. Bovendien heeft de bouw van een onderstation veel grondoppervlakte nodig, die tegenwoordig steeds moeilijker te vinden is. Strukton heeft daarvoor een alternatief ontwikkeld. Dit alternatief is niet alleen veel goedkoper, maar kan worden gebouwd in een paar eenvoudige kastjes langs de spoorlijn. Het systeem bestaat uit gelijkstroom-autotransformatoren waartussen een extra voedingslijn loopt.    

Zonnecellen op railvoertuigen

Strukton Rail heeft het initiatief genomen om op één van zijn locomotieven als pilot zonnecellen te plaatsen. Uit de pilot blijkt dat het brandstofverbruik wordt gereduceerd en de levensduur van de accu's wordt verlengd. Strukton Rail onderzoekt de mogelijkheden om op meer voertuigen zonnecellen te installeren.

Initiatieven

De duurzame leverancier

Strukton wil met zijn zakelijke partners komen tot duurzaamheid in de keten. Samen met Movares, Grontmij en Antea Group heeft Strukton het initiatief genomen voor de Duurzame Leverancier, een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het platform helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en biedt een groot netwerk van duurzame partners. Deelnemers van de Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010). De Duurzame Leverancier is uitgegroeid tot een netwerk van circa 3.500 deelnemers.

U15

Strukton Rail is één van de 20 bedrijven in de regio Utrecht die het initiatief namen om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren en de CO2-uitstoot te verlagen. Zij verenigden zich in de U15 en gingen concreet aan de slag met het programma Beter Benutten. De U15 treedt namens de verenigde werkgevers op als gesprekspartner voor het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, de provincie Utrecht en de grote steden in Midden-Nederland. De U15 is actie- en resultaatgericht. Bij de oprichting in 2012 telde het netwerk 20 leden; inmiddels zijn er meer dan 300 leden.

Fietsstimulering

Strukton neemt actief deel aan, initieert en support diverse fietsstimuleringactiviteiten, waaronder fietsinspiratiesessies, het programma Rij2op5 en het initiatief Lage Weide op de Fiets. Partners zijn onder andere de gemeente Utrecht, de U15, de Industrievereniging Lage Weide, de Fietsersbond en De Boom en het Meer. Het doel is werkgevers te helpen het fietsgebruik onder hun werknemers te stimuleren. Fietsen is immers duurzaam, vermindert de autobewegingen, verlaagt de CO2-uitstoot en houdt de medewerkers vitaal.

Duurzaam spoor vernieuwen

Strukton Rail heeft een analyse gedaan van twee methodes voor spoorvernieuwing (groot onderhoud). De analyse is getoetst door de TU Delft. Er is een vergelijking gemaakt tussen de ‘mechanische methode’ (maakt gebruik van de kettinghor (een werktrein)) en de traditionele methode (maakt gebruik van traditioneel materieel en vervoer over de weg). Uit de analyse blijkt dat: 1) de mechanische methode 40% minder CO2-uitstoot geeft dan de traditionele methode; 2) de mechanische methode 5% duurder is. Vanwege de prijs haalt de mechanische methode het nooit in aanbestedingen. Strukton Rail wil tot een initiatief komen in de spoorbranche om de mechanische methode haalbaar te maken in aanbestedingen.

Low Car Diet/Dag van de Duurzaamheid

Strukton doet sinds 2009 actief mee aan de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid van Urgenda. Talloze bedrijven en particulieren in Nederland sluiten hierbij aan. In 2015 deed Strukton voor de vierde keer mee aan het Low Car Diet. Low Car Diet is een transitiemethode om tot structurele wijziging te komen in het mobiliteitsbeleid van de werkgever en daarnaast gedragsverandering bij de werknemer. Door voor beide een win-win situatie te creeëren kan mobiliteit structureel goedkoper en schoner. De insteek van Low Car Diet heeft reeds bij meerdere bedrijven gemiddeld geleid tot 30% kostenbesparing, 50% CO2-reductie en 40%meer beweging.

Het Nieuwe Draaien

Het Nieuwe Draaien, een initiatief van de stichting Natuur & Milieu en de BMWT, gaat ervan uit dat er diverse brandstofbesparingsmogelijkheden zijn bij werkzaamheden met kranen en (graaf)machines door:

  • juiste machinekeuze, juiste technische toerusting, 1 tot 2 %;
  • juiste rijstijl en werkaanpak, 8 tot 12 % (gedrag);
  • adequaat onderhoud, 1 tot 2 %.

Strukton sloot zich in 2012 aan bij het initiatief. Andere deelnemers (koploperbedrijven) zijn BAM, Mourik, Van der Weerd Grafhorst en VolkerWessels.

Documenten over duurzame initiatieven

  •  
  •  
  •