Uitbreiding opstelsporen naar Tata Steel

In opdracht van ProRail breidt Strukton de opstelsporen naar Tata Steel in Beverwijk uit. Het project maakt onderdeel uit van het project ‘Spoormaatregelen Beverwijk’. Over een traject van 1,3 kilometer breidt Strukton het spoor uit van twee naar vier sporen. Hiervoor verlengt Strukton een bestaand keerspoor over circa 600 meter en legt het een nieuw keerspoor aan van 1.100 meter. Door de uitbreiding kunnen goederentreinen die uit de Velsertunnel komen straks keren om naar Tata Steel te rijden.

Projectdetails

Bij de uitvoering en voorbereiding van dit project zijn diverse bedrijven betrokken, waaronder Antea Group, Strukton Infratechnieken, Strukton Rail, Strukton Systems, Molhoek en Van Rens mobiliteit.

Het project omvat:

 • Ontwerp van het spoor
 • Aanleg nieuwe sporenlayout (wissels en sporen)
 • Bouw van de onderdoorgang
 • Verplaatsen van een coupuremuur (waterkering), verlengen van een spoorduiker en overkluizen van een gemeentelijk riool
 • Bouw van geluidschermen
 • Aanleg bovenleiding boven de nieuwe kopsporen
 • Vernieuwing deel bestaande bovenleiding- en draagconstructies voor de bovenleiding
 • Bovengronds leggen bestaande kabeltracés en vervanging hiervan voor nieuwe kabeltracés
 • Vernieuwing beveiligingsinstallatie naar nieuwe layout
 • Vernieuwing emplacementsverlichting en aanleg verlichting in de tunnel
 • Installatie wisselverwarming op nieuwe wissels 
 • Grond- en ballastverzet uit (watercompensaties, dempen van sloten en vijver, kap van bomen, ballastwerk, in- en uitritvoorzieningen naar de werkplek, beschoeiingswerk langs de nieuwe spoorsloten)
 • Aanvragen vergunningen en ontheffingen
 • Verzorgen verkeersmaatregelen

Het project Beverwijk is onderdeel van het BOR Regionet, een samenwerking van de gemeenten Amsterdam en Almere, de provincies Flevoland en Noord-Holland, en Stadsregio Amsterdam.

Planning

De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk in de weekenden plaats, zodat het treinverkeer minimaal wordt gehinderd. De werkzaamheden worden in de volgende weekenden uitgevoerd:

Week 45 2015 Intrillen van de damwanden
Week 47 2015 Aanbrengen van de verticale drainage in de grondverbetering
Week 14 2016 Inschuiven van het spoordek en aanpassen van de bovenleiding
Week 29 2016 Vernieuwen van het huidige kopspoor, ombouwen van de draagconstructies voor de bovenleiding en overnemen van rijdraden op de nieuwe draagconstructie
Week 42 2016 Aansluiten van de nieuwe kopsporen op de wisselstraat door het plaatsen van nieuwe wissels, het ombouwen van de beveiligingsinstallatie naar de nieuwe situatie en het in dienst stellen van de nieuwe sporenlayout